Kas mes esame

MES ESAME

Stiprus 9 universitetų konsorciumas, mokslo tyrimų ir inovacijų pagrindu kuriantis išskirtinių kompetencijų centrą

MES SKLEIDŽIAME

Europos identiteto vertybes naujajai kartai

MES VYSTOME

Unikalias studijų ir mokslinių tyrimų veiklas užtikrindami sklandų judumą tarp partnerių. Prisidedame prie regionų politikos formavimo ir nacionalinių kultūrų puoselėjimo

Misija

Mes kuriame palankią bendradarbiavimui aplinką, puoselėjame glaudžią universiteto, socialinių – ekonominių partnerių ir visuomenės partnerystę  tvariam pakrančių zonų vystymui.

Plačiau

Vizija

Europos universitetas išmanių pakrančių miestų tvariai plėtrai – tai integruota tarpvalstybinė aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų institucija, tirianti išmanių urbanizuotų pakrančių tvarią plėtrą holistiniu požiūriu. Išskirtinė tematika, partnerių ir regionų ekosistemų ekspertinės žinios, tarpdisciplininiai ir transdisciplininiai metodai sukuria unikalų konkurencinį EU-CONEXUS pranašumą. 

Universitetas išsidėstęs visoje Europoje ir apima visas Europos pakrantes. Studentai, dėstytojai, mokslo tyrimų ir kiti darbuotojai studijuoja, dėsto, vykdo mokslinių tyrimų veiklą, diegia naujoves ir dirba Europos mastu.   

Tikslai

Teikti bendrus Europos laipsnius ir bendrus Europos diplomus

Užtikrinti 50 % studentų ir akademinio personalo judumą

Sukurti Europos aukštojo mokslo tarpuniversitetinį „miestelį“, grindžiamą vis glaudesne akademine ir administracine integracija

Kurti bakalauro, magistrantūros ir doktorantūros studijų programas, kurios sujungtų stipriąsias švietimo, mokslinių tyrimų ir inovacijų puses

Integruoti daugiadisciplinines, daugiakalbes ir novatoriškas jungtinių studijų programas

Priartinti švietimą ir mokslinius tyrimus prie verslo ir viešosios politikos formavimo

Tapti pasaulinio masto aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų lyderiu išmanių pakrančių miestų tvarumo srityje, plėstis už konsorciumo ribų

Tematika

Skatindami tvarią išmanių pakrančių miestų plėtrą, EU-CONEXUS universitetai telkia savo edukacinius resursus, mokslinius tyrimus bei inovacijas. Suvienijus pastangas siekiama identifikuoti, geriau suprasti ir tikslingai spręsti visuomeninius iššūkius, su kuriais susiduria urbanizuotuose ar dalinai urbanizuotuose upių, jūrų bei vandenynų pakrančių regionuose įsikūrusios bendruomenės.

Tvari išmanių pakrančių miestų plėtra traktuojama ne kaip aiškiai apibrėžta tema, o kaip dinamiška studijų ir tyrimų sritis, kuri kinta priklausomai nuo pakrančių regionuose kylančių iššūkių.

Pakrantės regionai čia suvokiami kaip sąsaja tarp gyvenamųjų teritorijų ir atviro vandens plotų. Šias teritorijas vienija glaudus socioekonominės veiklos ir vertingų bei unikalių pakrančių ekosistemų ryšys, nes socioekonominės veiklos, vykdomos tiekiant prekes ir paslaugas pakrančių regionuose, turi tiek tiesioginį, tiek ir netiesioginį ryšį su vietos ekosistemomis. Bendruomenės ir natūralios aplinkos sąveika bei šios sąveikos pokyčiai yra pagrindiniai iššūkiai, kuriuos siekia spręsti EU-CONEXUS universitetas.

Teikdamas išmanius ir atsižvelgiant į gamtinius veiksnius sukurtus sprendimus, Europos universitetas gali pasiekti pagrindinių tvarumo tikslų – mažinti esamą neigiamą įtaką pakrantės ekosistemoms ir numatyti ateityje laukiančius sunkumus.

Keletas tyrimų ir studijų sričių, kuriose aktyviai veikia bendri EU-CONEXUS tyrimų institutai:

  • Pakrančių valdymas ir inžinerija (kultūros paveldas, ekologinis teisingumas, žvejybos politika, pakrantės panaudojimo suvokimas, atsinaujinantieji energijos ištekliai pakrantės ir atviro vandens plotuose – įrenginių statyba ir veikla, teisės aktai ir t.t.);
  • Pakrančių ekosistemos, jų socialiniai ir gamtiniai komponentai bei dalyviai (biologinės įvairovės gynimas, vandens kokybės gerinimas, vandens išteklių valdymas, tvarus turizmas, logistika, vandens gyvybės ciklai, mažosios ir vidutinės įmonės, žiedinė ekonomika ir t.t.);
  • Pakrančių bendruomenių gerovė ir gyvenimo kokybės gerinimas (visuomenės švietimas ir supratimo apie gamtos išteklius didinimas, fizinių ir psichinių sveikatos sutrikimų prevencija, sveiki įpročiai ir t.t.).

DISCLAIMER: Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or EACEA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Info banner

See us