Ελληνικά

ΕIΜΑΣΤΕ

μια ισχυρή συμμαχία εννέα πανεπιστημίων που συνεργάζονται με στόχο την ανάπτυξη ενός κόμβου αριστείας για την Έξυπνη Αστική Παράκτια Βιωσιμότητα μέσω της έρευνας και της καινοτομίας.

ΠΡΟΩΘΟΥΜΕ

τις ευρωπαϊκές αξίες και την ευρωπαϊκή ταυτότητα, φέρνοντας μαζί μια νέα γενιά Ευρωπαίων πολιτών.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ

ένα μοναδικό τρόπο φοίτησης και διεξαγωγής έρευνας μέσω ευθυγράμμισης των συμμετεχόντων Πανεπιστημίων και απρόσκοπτης κινητικότητας για όλους και όλες, διαμορφώνοντας περιφερειακές πολιτικές και προωθώντας την κουλτούρα και τον πολιτισμό της κάθε χώρας – εταίρου.

Αποστολή

Η Συμμαχία Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων για την Ευφυή Αειφόρο Διαχείριση της Αστικής Παράκτιας Ζώνης EU-CONEXUS είναι αφοσιωμένη στη δημιουργία ενός νέου θεσμικού πλαισίου για την ανώτατη εκπαίδευση στην Ευρώπη που επιτρέπει μια πραγματικά ευρωπαϊκή προσέγγιση στην παρακολούθηση προγραμμάτων σπουδών και τη διεξαγωγή έρευνας, μέσω ευθυγράμμισης των συμμετεχόντων Πανεπιστημίων και απρόσκοπτης κινητικότητας για όλους και όλες.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Όραμα

Η Συμμαχία Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων για την Ευφυή Αειφόρο Διαχείριση της Αστικής Παράκτιας Ζώνης αποτελεί ένα ολοκληρωμένο διακρατικό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας που καλύπτει την έξυπνη αστική παράκτια βιώσιμη ανάπτυξη με ολιστική προσέγγιση. Ο θεματικός προσανατολισμός δημιουργεί ένα μοναδικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το EU-CONEXUS, το οποίο είναι σε θέση να αξιοποιεί την εμπειρογνωμοσύνη όλων των εταίρων του αλλά και περιφερειακών οικοσυστημάτων, μέσω διεπιστημονικών προσεγγίσεων.

Με παρουσία σε όλη την Ευρώπη, η Πανεπιστημιούπολη καλύπτει όλες τις ευρωπαϊκές ακτές. Φοιτητές/τριες, καθηγητές/τριες, ερευνητές/τριες και προσωπικό φοιτούν, διδάσκουν, διεξάγουν ερευνητικές δραστηριότητες, καινοτομούν και εργάζονται σε ευρωπαϊκή κλίμακα.

Στόχοι

Προφορά κοινών ευρωπαϊκών τίτλων σπουδών και διπλωμάτων.

50% κινητικότητα των φοιτητών/τριών και του ακαδημαϊκού προσωπικού.

Δημιουργία ενός ευρωπαϊκού διακρατικού campus βασισμένου σε μια όλο και πιο στενή ακαδημαϊκή και διοικητική ευθυγράμμιση των συμμετεχόντων Πανεπιστημίων.

Ενσωμάτωση προγραμμάτων προπτυχιακού, μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου σπουδών που θα συνδυάζουν τα δυνατά σημεία στην εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία.

Ενσωμάτωση διεπιστημονικών, πολύ-γλωσσικών και καινοτόμων κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Προσέγγιση της εκπαίδευσης και της έρευνας μέσα από την επιχειρηματικότητα και την χάραξη δημοσίων πολιτικών.

Καθιέρωση ως ο παγκόσμιος ηγέτης στην ανώτατη εκπαίδευση και έρευνα στον τομέα της έξυπνης αστικής παράκτιας βιωσιμότητας, με προοπτική επέκτασης πέρα από το μέγεθος της ιδρυτικής κοινοπραξίας.

Θεματικός Προσανατολισμός

H Ευφυής Αειφόρος Διαχείριση της Αστικής Παράκτιας Ζώνης (Smart Urban Coastal Sustainability – SmUCS) αντιπροσωπεύει για το EU-CONEXUS την εστίαση των δραστηριοτήτων εκπαίδευσης, έρευνας, καινοτομίας και ανταλλαγής γνώσεων στον καθορισμό, την κατανόηση και την αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι αστικές και ημιαστικές παράκτιες περιοχές (ποτάμια, θάλασσες και ωκεανοί).

Η Ευφυής Αειφόρος Διαχείριση της Αστικής Παράκτιας Ζώνης (SmUCS) δεν αποτελεί απλώς ένα θεματικό πλαίσιο, αλλά έναν τομέα εκπαίδευσης και έρευνας με γνώμονα τις προκλήσεις. Τα παράκτια περιβάλλοντα αποτελούν σημείο διεπαφής μεταξύ χερσαίων περιοχών και θαλάσσιων υπεράκτιων τμημάτων, όπου οι κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες αλληλεπιδρούν με τα εξαιρετικά πολύτιμα και μοναδικά παράκτια οικοσυστήματα. Οι κοινωνικοοικονομικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα κατά μήκος των ακτών μας, συνδέονται και παίζουν καθοριστικό ρόλο σε αυτά τα οικοσυστήματα, έχοντας άμεσο αλλά και έμμεσο αντίκτυπο σε αυτά, μέσω της παροχής αγαθών και υπηρεσιών. Στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής και της αυξανόμενης ανθρωπογενούς πίεσης, η λειτουργία και εξέλιξη των αστικών παράκτιων κοινωνιών και περιβαλλόντων είναι μείζονες προκλήσεις που αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο της Έξυπνης Αστικής Παράκτιας Αειφορίας.

Παρέχοντας βιώσιμες, έξυπνες και βασισμένες στη φύση λύσεις, το EU-CONEXUS μπορεί να επιτύχει βασικούς στόχους βιωσιμότητας, να μειώσει τον αντίκτυπο στα παράκτια οικοσυστήματα, να ανταποκριθεί στις σημερινές προκλήσεις και να προβλέψει τις αντίστοιχες μελλοντικές.

Παραδείγματα ερευνητικών και εκπαιδευτικών τομέων που καλύπτονται από τα Κοινά Ερευνητικά Ινστιτούτα του EU-CONEXUS είναι:

  • Παράκτια διακυβέρνηση και παράκτια μηχανική (πολιτιστική κληρονομιά, οικολογική δικαιοσύνη, αλιευτική πολιτική, κατανόηση των παράκτιων χρήσεων, χερσαίες και υπεράκτιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας – κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων, νομοθεσία…)
  • Παράκτια οικοσυστήματα με τα κοινωνικά και φυσικά τους στοιχεία και ενδιαφερόμενους φορείς (προστασία της βιοποικιλότητας, βελτίωση της ποιότητας των υδάτων, διαχείριση υδάτινων πόρων, βιώσιμος τουρισμός, logistics, κύκλος ζωής του νερού, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κυκλική οικονομία…)
  • Ευημερία των παράκτιων κοινοτήτων και βελτίωση της ποιότητας ζωής (πολιτιστική αγωγή και ευαισθητοποίηση των φυσικών διαθέσιμων πόρων, πρόληψη σωματικών και ψυχικών ασθενειών, υγιεινές συνήθειες…)

ΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ: Χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οι απόψεις που εκφράζονται είναι αποκλειστικά των συγγραφέων και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα εκείνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνα για αυτά.

Info banner

See us